اینترنت اشیاء

اینترنت وسایل (IOT) چيست؟

در گذشته تكنولوژى نسبتا ساده بود، فقط كامپيوترتان را به اینترنت وصل مى كرديد و از آن براى فعاليت هاى روزانه استفاده مى كرديد. بعد ها تكنولوژى با ورود دستگاههاى موبايل به زندگیما مثل تلفن هاى هوشمند و تبلت ها پیشرفتكرد. اين دستگاهها اكنون قدرت كامپيوترهاى دسكتاپ  را در جيب شما قرار مى دهند. در حاليكه اين دستگاههاى موبايل قابليت جابجایی بسيار بيشترى دارند، مشكلات امنيتی خاص خودشان هم دارند.
اكنونپیشرفت بزرگ بعدى اینترنت وسابل است. اینترنت وسابل يا بطور خلاصه IOT , تماما در مورد اتصال دستگاههاى هر روزه به اینترنت است. دستگاههایي از زنگ هاى در و لامپ ها گرفته تا عروسكها و ترموستات ها. اينگونه دستگاههاى متصل بهم زندگی ما را بسيار ساده تر خواهند كرد- براى مثال، هنگامى كه تلفن شما تشخيص مى دهد به خانه نزديك شده ايد لامپ منزل بطور خودكار روشن مى شود. بازارIOT با وسايلى كه بطور هفتگی ظاهر مى شوند با سرعت شگفت انگيز ى در حال رشد است. اما دستگاههاى IOTهم مثل دستگاههاى موبايل با مشكلات امنيتی خاص شان مى آيند. ما كمك مى كنيم كه ريسك را بشناسيد و كارهایی كه مى توانيد انجام دهيد تا دستگاههاى IOT تان و در نهايت خانواده تان امن باشند.

مسائل IOT

نقطه قوتIOT  اينست كه بیشتر اين دستگاهها ساده هستند. مثلا به سادگی ماشین قهوه تان را به برق مى زنيد و دستگاه از شما مى پرسد كه آيا به شبكه اینترنت بی سيم خانگی وصل شود. اما اينهمه سادگی هزينه دارد. بزرگترين مشكل IOT اينست كه شركت هاى متعدد سازنده آنها هيچ تجربه امنيت ندارند، تخصص آنها ساخت وسايل و دستگاههاى خانگی است. يا شايد شركت هاى نو پایي هستند كه تلاش مى كنند كه از سريع ترين راه ممكن موثر ترين وسيله را بسازند مثل شركت Kickstarter. اينگونه شركت ها بر سود بيشتر تمركز دارند نه امنيت سايبرى. دو نتيجه، بسيارى از دستگاههاى IOT ملاحظات امنيت در آنها يا بسيار ناچيز است يا اصلا لحاظ نشده است. مثلا بعد از آنها رمز عبور هاى پيش فرض دارند كه رمزی هم نيستند يا حتی در اينترنت موجود است و قابل تغيير هم نيست. بعلاوه، بسيارى از اين وسايل گزينه تغيير ندارند و شما مجبوريد با همان وضعيت كه وسيله را دريافت كرده ايد كنار بياييد. بد تر اينكه بروز رسانی بسيارى از اين وسايل مشكل است يا حتی غيرممكن است. در نتيجه بسيارى از اين دستگاههاىIOT  كه استفاده مى كنيد ممكن است سريعا از رده خارج شوند بخاطر ضعف هاى معلومى كه قابل درست شدن نيست و باعث آسيب پذيرى هميشگی شما مى شود. 

محافظت از دستگاههاىIOT 

پس چكار مى توان كرد؟ حتما كارى كنيد تا كارایي دستگاههاى IOT  بطور امن و موثر زياد شود. اين دستگاهها امكانات بسيار خوب كه زندگی را ساده تر مى كنند براى ما فراهم مى كنند. مثلا صرفه جویي در پول و احتمالا افزايش امنيت فيزيکی منزل. بعلاوه، چنانكه تكنولوژى رشد مى كند شما مجبوريد از وسايلIOT  استفاده كنيد. اينها قدم هایي هستند كه مى توانيد براى حفاظت از دستگاهها و خودتان برداريد. 

 فقــط چــیز ى را كــه احتيــاج داریــد بــه اینترنــت وصــل كنيــد: ســاده تريــن راه بــراى امــن كــردن وســيله IOT اينســت كــه آنــرا بــه اينترنــت وصــل نكنيــد. اگــر احتيــاج نداريــد كــه دســتگاهتان آنلايــن باشــد، آنــرا بــه شــبكه اينترنــت بی ســيم وصــل نكنيــد.

شــبكه هــاى اینترنت بی ســيم را ســوا كنيــد: اگــر مــى خواهيــد دســتگاههاى IOT بــه اينترنــت وصــل باشــند شــبكه اینترنت بی ســيم جداگانــه برايشــان در نظــر بگيريــد. بســيارى از دســتگاههاى اتصــال بــه اينترنــت بی ســيم توان يـا ايجــاد چنــد شــبكه مجــزا را دارنــد مثــل شــبكه مهمــان. گزينــه ديگــر خريــد دســتگاه اينــترنت بی ســيم ديگــرى فقــط بــراى دســتگاههاى IOT اســت. اينــكار دســتگاههاى IOT را در شــبكه هــاى جــدا شــده قــرار مــى دهــد كــه نمــى تــوان از آنهــا بــراى آســيب زدن يــا حملــه بــه هيــچ كامپيوتــر يــا دســتگاه موبايــلى كــه بــه شــبكه اوليــه يــا شــبكه منزل (كــه هنــوز شــبكه اصــلى مــورد علاقــه مجرمــان سایبری اســت) اســتفاده كــرد.
هــر وقــت ممكــن شــد بــروز رســانیكنيــد: درســت مثــل كامپيوتــر و دســتگاه موبايــل، دســتگاههاى IOT تــان را بــروز نگهداريــد. اگــر دســتگاه IOT گزينــه بــروز رســانی خــودكار دارنــد، آنــرا فعــال كنيــد.
رمــز عبــور قــوى: تمــام رمــز عبــور هــاى دســتگاه IOT را تبديــل بــه جملــه عبــور قــوى و منحصر بفــردى كــه فقــط خودتــان مــى دانيــد تبديــل كنيــد. نمــى توانيــد همــه جملــه هــاى عبــور را بــه يــاد داشــته باشــيد؟ نگــران نباشــيد، مــا هــم نمــى توانيــم. از نــرم افــزار مديريــت رمــز عبــور بــراى ذخیره امــن همــه رمــز عبــور هايتــان اســتفاده كنيــد.
گزینــه حریــم خصــوصى: اگــر دســتگاه IOT اجــازه تشــكيل گزينــه حريــم خصــوصى مــى دهــد حجــم اطلاعــات را كــه بــه اشتراك مــى گــذارىد را محــدود كنيــد. يــك گزينــه بــراى از كار انداختن هرگونــه قابليــت بــه اشتراك گــذارى مــى باشــد.

 جایگزینی را در نظــر داشــته بگیریــد: گاهــى بهـتر اســت دســتگاه IOT جديــدى كــه امنيــت تــو كار بيشـترى دارد را بــا دســتگاه در حــال حاضرتــان كــه اشــكالات شــناخته شــده زيــادى دارد كــه قابــل تصحيــح هــم نيســتند جايگزيــن كنيــد.  

يك راه حل براى همه دستگاهها وجود ندارد، پس ارزش دارد كه در مورد بهترین روش و هر گونه مطلب منتشر شده در مورد امن كردن دستگاهها تحقيق كنيم. متاسفانه بیشتر  IOTها بدون در نظر گرفتن نكات امنيت سايبرى توسعه پيدا كرده اند در نتيجه بخش عمده اى از توليد كنندگان اطلاعات امنيت زيادى منتشر نمى كنند. چنانكه آگاهى در مورد امنيت سايبرى افزايش پيدا مى كند.

گزارش تصویری اندیشه نگار پارس