عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه:  100 روز
زمان اجرای پروژه: 1392
تعداد رکهای نصب شده : 14 عدد رک
ظرفیت: 250 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II


 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه:  90 روز
زمان اجرای پروژه: 1392
تعداد رکهای نصب شده : 60 عدد رک
ظرفیت: 1 مگاوات
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه:  120 روز
زمان اجرای پروژه: 1391
تعداد رکهای نصب شده : 53 عدد رک
ظرفیت: 800 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه:  60 روز
زمان اجرای پروژه: 1390
تعداد رکهای نصب شده : 16 عدد رک
ظرفیت: 250 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه:  60 روز
زمان اجرای پروژه: 1390
تعداد رکهای نصب شده : 16 عدد رک
ظرفیت: 250 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه: 120 روز
زمان اجرای پروژه: 1390
تعداد رکهای نصب شده : 36 عدد رک
ظرفیت: 800 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier III

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه: 120 روز
زمان اجرای پروژه: 1390
تعداد رکهای نصب شده : 53 عدد رک
ظرفیت: 800 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier III

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه:  90 روز
زمان اجرای پروژه: 1389
تعداد رکهای نصب شده : 14 عدد رک
ظرفیت: 400 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت اجرای پروژه: 30 روز
زمان اجرای پروژه: 1389
تعداد رکهای نصب شده : 26 عدد رک
ظرفیت: 250 کاوا
سیستم خنک کننده: Package
سطح استاندارد: Tier II

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت زمان اجرای پروژه: 90 روز
زمان اجرای پروژه: 1389
تعداد رکهای نصب شده : 36 عدد رک
ظرفیت: 400 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت زمان اجرای پروژه: 45 روز
زمان اجرای پروژه: 1387
تعداد رکهای نصب شده : 14 عدد رک
ظرفیت: 250 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 

 

عنوان پروژه : مشاوره، طراحی و پیاده سازی مرکزداده و تأمین تجهیزات
مدت زمان اجرای پروژه: 120 روز
زمان اجرای پروژه: 1386
تعداد رکهای نصب شده : 36 عدد رک
ظرفیت: 400 کاوا
سیستم خنک کننده: Chiller&Inrow
سطح استاندارد: Tier II

 


 

 

گزارش تصویری اندیشه نگار پارس