سمینار امنیت

امنیت تراکنش در تعاملات بین المللی

حوادث امنیتی سالهای اخیر در فضای سایبری  بانکها و نیز رخدادهای مشابه در داخل کشور، نگرانیهای عمیقی را نسبت به اثر مخرب این حوادث بر کسب و کارها ایجاد کرده است. تهدیدها و روشهای حملات نیز به طور مداوم در حال پیچیدهتر شدن بوده و گروههای تبهکار با اهداف اقتصادی و سیاسی درصدد  رخنه به زیرساختهای حیاتی کشور هستند. از طرف دیگر، امکان حضور و تعامل گستردهتر  بانکها در عرصه جهانی و اتصال به سامانهها و درگاههای بینالمللی در فضای پسابرجام شایسته توجه ویژه به این تهدیدها میباشد.     
پرسش کلیدی آن است که آیا بانکها و دیگر بنگاههای اقتصادی در این عرصه به استراتژیها، تاکتیکها و ابزارهای مناسب امنیت سایبری مجهز هستند؟ پیشنیازها و الزامات بهرهمندی از فرصتهای پیشرو و در عینحال مصونیت در برابر تهدیدهای نوظهور و پیچیده امروزی کدام است؟ بدون شک، تبادلنظرات و تجربیات صاحبنظران، خبرگان و تصمیمسازان این عرصه نقش کلیدی در شکلگیری کسب و کار ایمن خواهد داشت.
 
برنامههای سمینار امنیت :
 
روز
تاریخ
ساعت
مدت زمان (دقیقه)
سخنرانان
چهارشنبه
1395/08/12
2 November 2016
 
8:30
الی
12:30
30
سخنران کلیدی ایرانی
30
سخنران کلیدی خارجی
60
سه سخنران
90
میزگرد متخصصان ایرانی و خارجی

 

محور های سمینار :

  • روندهای آینده امنیت سایبری در موسسات مالی
  • الزامات و تمهیدات امنیتی اتصال به درگاه های بین المللی
  • تهدید های نوظهور امنیتی در تراکنش های مالی

دانلود بروشور نمایشگاه تراکنش ایران 2016

دانلود فیلم نمایشگاه تراکنش ایران 2015 

گزارش تصویری اندیشه نگار پارس