اندیشه نگار پارس در مراسمی راهکار های امنیتی کاملا بومی خود را رونمایی کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت اندیشه نگار پارس، این راهکار امنیتی بنام تجاری ANP Security Solutions زین پس در بازار ایران و پروژه های کلان ملی استفاده خواهد شد. این راهکار بومی شامل سبد خدماتی و محصولاتی بشرح ذیل می باشد:

سبد خدمات امنیتی بومی شرکت اندیشه نگار پارس (ANP Security Services) :

خدمات مدیریتی ، خدمات عملیاتی ، خدمات فنی ، مهندسی شبکه و مرکز داده

سبد محصولات امنیتی بومی شرکت اندیشه نگار پارس (ANP Security Products) :

UTMT ، WAF ، IDS/IPS ، SIEM ، Vulnerability Scanner & Analyzer ، Ticketing  ، Monitoring & SOCSoftware ، Secure Remote Management ، IRS ، WAF Analyzer

 

گزارش تصویری اندیشه نگار پارس